SUKEN 2021

SUKEN เป็นสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น (The Mathematics Certification Institute Of Japan) ดำเนินการวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ด้วยข้อสอบที่เรียกว่า Suken (สึเค่ง)ในระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งนี้ทางโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัยก็ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้ซึ่งผลการสอบแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลในครั้งนี้หลากหลายรางวัลด้วยกัน และเป็นที่ภาคภูมิใจของทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image