ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาและได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาและเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564