มกราคม 2564

4 มกราคม 2564

- โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัยปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส โควิด 19