Academic Profile

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาชั้นนำผลิตผู้เรียนให้มีกระบวนการคิด อย่างเต็มศักยภาพ

ปรัชญา

อัจฉริยะเกิดขึ้นได้กับนักเรียนทุกคน

เอกลักษณ์

ดีอังกฤษ คณิตเลิศ เปิดโลกทัศน์

อัตลักษณ์

เด็กทุกคนมีความสุขในการค้นหาอัจฉริยภาพในตนเอง

Message from the Principal

คริส โรบินสัน ได้กล่าวว่า “การให้การศึกษาแก่เด็กในวัยเรียนนั้นเปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมให้แก่พวกเขาด้วยวิชาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงความรู้คุณค่าในโอกาสที่พวกเขาจะได้รับในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตด้วยตนเอง”

ทางโรงเรียนได้ทำการทุ่มเทเพื่อค้นคว้าและวิจัย หาวิธีการพัฒนาครูผู้เป็นสายตรง ส่งต่อความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) พฤติกรรม (behavior) ลักษณะนิสัย (habits) ความเชื่อ (beliefs) ค่านิยม (values) และวัฒนธรรม (culture) ให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุกคน ครูจึงเปลี่ยนบทบาทเป็นทั้งโค้ช (coach) และพี่เลี้ยง (mentor) ในการดึงศักยภาพในตัวตนของพวกเขาที่มีหลากหลายในหลายๆด้านนั้น ให้นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่เรียกว่า พหุปัญญา (Multiple Intelligences) นั่นเอง โดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ (ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงระดับมัธยม) ที่ก้าวย่างเข้ามาในโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆจะถูกปลูกฝังและหล่อหลอมขึ้นมาด้วยวิธีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอันทันสมัยและการวัดประเมินผลโดยยึดถือจากสภาพจริงเชิงประจักษ์

ผอ.ขอขอบคุณคณะครูและผู้บริหาร ทั้งรองฝ่ายต่างๆ ทั้ง 4 งาน หัวหน้าวิชาการและสายงานต่างๆที่ทุกท่านที่มุ่งมั่นในการหล่อหลอมนักเรียนทุกคนเพื่อเป้าหมายสูงสุด นั่นคือการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอนาคตของพวกเขา ให้มีแนวคิดใหม่ ๆและมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ (New Differences Creative Concept)

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านสำหรับความไว้วางใจให้โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัยเป็นผู้เตรียมความพร้อมให้บุตรหลานของท่าน ก้าวขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาครอบครัว สังคม เป็นพลเมืองและพลโลก ที่ดีมีพร้อมทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต


นางสาวกัญฐณัฏ ฉลอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย